Услови за користење

Добродојдовте на интернет порталот mkreporter.com.

mkreporter.com ви овозможува користење на услугите и содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, интернет домени и поддомени кои се во сопственост на mkreporter.com. Со користењето на интернет порталот на mkreporter.com, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Обврски на корисниците при користење на порталот и услугите

На корисниците на mkreporter.com не им е дозволено:

а) објавување, испраќање и размена на содржини кои ги кршат постоечките македонски и/или меѓународни закони, содржини кои се навредливи, вулгарни, порнографски, расистички, шовинистички, заканувачки или е штетен на било кој друг начин;

б) објавување, испраќање, размена и пренесување на информации за кои посетителите знаат или претпоставуваат дека се лажни, а чие користење би можело да им нанесе штета на другите корисници;

в) лажно претставување во име на друго правно или физичко лице;

г) манипулирање со информациите со цел прикривање на потекло на содржините кои се објавуваат или испраќаат преку услугите на mkreporter.com;

д) објавување, испраќање и размена на содржини кои се заштитени со авторски права;

ѓ) oбјавување, испраќање и размена на несакани содржини на корисниците без нивна согласност или барање, како што се промотивни материјали, рекламни пораки, „спам“, верижни писма, лажни наоди или тврдења.

е) свесно објавување и размена на содржини кои содржат компјутерски вируси или слични злонамерни компјутерски датотеки или програми со цел уништување или ограничување на работата на било кој компјутерски софтвер и/или хардвер и телекомуникациска опрема;

ж) собирање, чување и објавување на лични податоци на други корисници

mkreporter.com го задржува правото да ги отстрани содржините за кои смета дека не одговараат на овие Услови за користење, како и да ги укине корисничките налози на регистрираните корисници без претходна најава во случај на недозволено користење, односно при повреда на овие Услови за користење.

Со прифаќање на овие Услови за користење, корисникот прифаќа и согласен е дека услугите и содржините на mkreporter.com ќе вклучуваат реклами, разни известувања, пораки од администраторите и слични пораки од mkreporter.com за редовно известување на посетителите/корисниците на порталот и нормално функционирање на сите услуги и содржини на порталот mkreporter.com.

Авторски права

Содржините објавени на порталот на mkreporter.com се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола и прес/промотивни материјали наменети за слободна употреба во медиумите. Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од mkreporter.com или сопствениците на содржините кои mkreporter.com ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи. Содржините, податоците и информациите објавени на mkreporter.com може да се користат само за индивидуални потреби на корисниците и на нивна сопствена одговорност со почитување на авторските и сопственичките права и правата на трети лица.

Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на порталот, должен е да ја извести mkreporter.com на [email protected]

Линкови кон други интернет страници

mkreporter.com содржи линкови кон надворешни страници кои кога е можно ќе се означуваат како такви. mkreporter.com нема надзор кон податоците, информациите и останатите содржини на надворешните интернет страници кои водат надвор од сопствениот портал и во целост се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржините на интернет страниците креирани од страна на трети лица.

Содржини добиени од корисниците и посетителите на mkreporter.com

Кајгана не ја контролира содржината која ја разменуваат нејзините корисници и не може да ја гарантира нејзината точност, потекло или квалитет. Во случај на сознание дека некоја содржина ги прекршува правните прописи на Република Македонија и/или меѓународните закони или го нарушува угледот на mkreporter.com како медиум, mkreporter.com го задржува правото на отстранување на таквите содржини од порталот без претходна најава. mkreporter.com нема на било каков начин да биде одговорна за содржини или губење и оштетување на содржини кое настанало поради користење на порталот на mkreporter.com.

mkreporter.com не е сопственик на содржините кои ги објавуваат или разменуваат посетителите на порталот и на нејзините услуги. mkreporter.com го задржува правото да користи некои од овие содржини во промотивни цели за Услугите во кои содржината е објавена.

Јавно достапна содржина се сите содржини кои им се достапни на сите посетители на порталот и услугите.

Сите самоиницијативно пратени материјали, а посебно фотографии, видеа, текстови и слични авторски материјали (во понатамошниот текст: Материјали) можат еднаш или повеќе пати без временско ограничување, но и не мораат, да бидат објавени на порталот и услугите на mkreporter.com. Испраќачите на овие Материјали прифаќаат дека за испратените Материјали нема да биде исплатен никаков хонорар. Сите лица кои самоиницијативно испраќаат Материјали гарантираат дека истите Материјали претставуваат нивна сопственост и дека ги поседуваат авторските права.

Содржини од огласувачите

mkreporter.com не е одговорна за содржината на страниците на огласувачите на порталот, ниту за било каква штета настаната од рекламирање на порталот на mkreporter.com.

Заштита на приватноста и личните податоци

mkreporter.com се обврзува дека ќе ја почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители на порталот. mkreporter.com може да собира лични податоци од корисниците/посетителите само со нивна согласност. Наведените податоци ќе се користат со цел информирање на корисниците, подобар увид и разбирање на потребите на корисниците на mkreporter.com, како и развивање на што поквалитетни услуги. mkreporter.com под ниту еден услов овие податоци нема да ги направи достапни на трета страна, освен во случај кога таква обврска е регулирана со закон.

При вашата посета на порталот mkreporter.com серверот автоматски ја бележи IP адресата на корисникот на сајтот, детали за интернет прелистувачот кој го користите, оперативниот систем на вашиот компјутер, а собира информации и за времето на посета. Ваквите информации ни овозможуваат статистика за посетеноста на нашиот портал, а крајната цел е анализа на најпопуларните содржини меѓу публиката со која ќе овозможиме подобри услуги и содржини за нашите корисници.

mkreporter.com се обврзува дека на најдобар можен начин ќе ги заштити овие податоци, но mkreporter.com не може да одговара доколку таквите информации бидат украдени од нашите сервери, нивна злоупотреба, во случај на неовластен упад во нашиот систем или други незаконски активности на корисниците.

Забрана за користење на порталот, услугите и укинување на кориснички налог

mkreporter.com го задржува правото на поединечни корисници да им забрани пристап до порталот, одредени делови од порталот или услуги за кои се регистрирани, а без претходна најава и образложување. Кајгана не сноси никаква одговорност за било каква штета настаната од забрана за пристап или укинување на корисничкиот налог.

Промена на содржините на порталот и услугите

mkreporter.com го задржува правото на промена, отстранување (привремено или трајно) на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. mkreporter.com не е одговорна за било каква штета настаната од овие промени.

Промена на Условите за користење

mkreporter.com го задржува правото на промена на Условите на користење во било кое време и нема да биде одговорна за можни последици кои произлегле од такви промени. Промените стапуваат на сила со објавување на порталот или услугите на mkreporter.com.